Facebook PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
16 lutego 2024

Podręcznik on-line dla studentów pielęgniarstwa i fizjoterapii

Podręcznik on-line dla studentów pielęgniarstwa i fizjoterapii
Klinimetria w świadczeniach zdrowotnych i kształceniu na kierunkach medycznych / Mariola Głowacka, Maciej Słodki. Płock: Wydawnictwo Naukowe Akademii Mazowieckiej w Płocku, 2023

Podreczniik dostepny jest bezplatnie on-line: https://mazowiecka.edu.pl/klinimetria/index.html

Dedykowany jest  pracownikom medycznym (lekarzom, pielęgniarkom, położnym, fizjoterapeutom, ratownikom medycznym) oraz innym osobom uczest­niczącym w realizacji świadczeń zdrowotnych i kosmetologicznych (dietetykom, psychologom, kosmetologom, opiekunom medycznym itd.), nauczycielom i stu­dentom kierunków przyporządkowanych do dziedziny nauki medyczne i nauki o zdrowiu (lekarski, pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, ratownictwo me­dyczne, dietetyka, kosmetologia itd.), osobom prowadzącym badania w tej dzie­dzinie, a także samym pacjentom i ich opiekunom nieprofesjonalnym (rodzinom i bliskim).

Zebrane narzędzia standaryzowane, skale i kwestionariusze umożliwią obiektyw­ną ocenę stanu pacjenta/ klienta i jego wydolność funkcjonalną w trakcie realizacji świadczeń zdrowotnych i in., monitorowanie ich skuteczności i jakości, ewaluację organizacji pracy, dydaktyki medycznej; monitoring w procesie kształcenia na kierunkach medycznych, w sprawowaniu opieki nieprofesjonalnej w środowisku życia pacjenta, a także w kolejnych badaniach naukowych. Niniejsze opracowanie wpisuje się w Evidence Based Medicine oraz Evidence Based Practice Nursing w obszarze świadczeń zdrowotnych, kosmetologicznych i in. oraz w programy studiów i realizowane procesy kształcenia na kierunkach medycznych.

Narzędzia klinimetryczne, tj. skale, kwestionariusze i inne narzędzia skupiono w czterech głównych rozdziałach z uszczegóławiającymi je podrozdziałami. W rozdziale pierwszym opisano skale uniwersalne (kwestionariusze i skale ogól­ne; narzędzia psychologiczne mające zastosowanie w świadczeniach zdrowot­nych; narzędzia do oceny efektywności, jakości i organizacji kształcenia symula­cyjnego; skale i kwestionariusze stosowane w badaniu fizykalnym oraz narzędzia mające zastosowanie w promocji zdrowia. Z kolei w rozdziale drugim zebrano sale i kwestionariusze standaryzowane z zastosowaniem wiodącym w niezabie­gowych działach medycyny (w alergologii i pielęgniarstwie alergologicznym, w odniesieniu do osób z chorobami zakaźnymi, w diabetologii i pielęgniarstwie diabetologicznym, w geriatrii i pielęgniarstwie geriatrycznym, w opiece długo­terminowej i pielęgniarstwie w opiece długoterminowej, w opiece paliatywnej i pielęgniarstwie, w urologii /nefrologii i pielęgniarstwie urologicznym/ nefro­logicznym, w dermatologii i pielęgniarstwie dermatologicznym, w psychiatrii i pielęgniarstwie psychiatrycznym, w neonatologii i pielęgniarstwie neonatolo­gicznym, w neurologii i pielęgniarstwie neurologicznym, w podstawowej opiece zdrowotnej, rehabilitacji, pediatrii i pielęgniarstwie pediatrycznym), przy czym mogą one być wykorzystywane również w innych świadczeniach zorientowanych na człowieka zdrowego i/ lub chorego. Z kolei trzeci rozdział poświęcono narzę­dziom i skalom standaryzowanym z zastosowaniem wiodącym w zabiegowych działach medycyny (w chirurgii i pielęgniarstwie chirurgicznym – dwie części; w ortopedii i pielęgniarstwie ortopedycznym; w położnictwie, ginekologii i pie­lęgniarstwie położniczo- ginekologicznym, laryngologii i pielęgniarstwie laryn­gologicznym) z zastrzeżeniem, że zaproponowane narzędzia mogą być również wykorzystywane w innych świadczeniach zorientowanych na człowieka zdrowe­go i/ lub chorego. Rozdział czwarty (Inne) zawiera narzędzia standaryzowane z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia, w tym również w pielęgniarstwie oraz narzędzia dotyczące aktywności fizycznej. Zawiera także wykaz innych wybra­nych skal i kwestionariuszy standaryzowanych dostępnych w literaturze.

 

Podręcznik (e-book) został przygotowany w ramach projektu „Realizacja projektu „Klinimetria w doskonaleniu jakości świadczeń zdrowotnych i kształcenia na kierunkach medycznych”, nr umowy SONP/SP/515048/2021.