Facebook PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Skargi i wnioski

Skargę lub wniosek można złożyć:

  • w formie pisemnej: pocztą przesyłając na adres Biblioteka Uczelniana ANS, ul. Opalińskich 1, 64-100 Leszno
  • pocztą elektroniczną przesyłając na adres biblioteka@ansleszno.pl
  • osobiście, ustnie do protokołu u dyrektora biblioteki, w godzinach urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00

Uwaga!

  • skargi i wnioski nie są przyjmowane telefonicznie
  • skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska lub nazwy wnoszącego oraz jego adresu (tj. nazwy miejscowości, ulicy, numeru domu i lokalu oraz kodu pocztowego) nie będą rozpatrywane (skargi anonimowe).

Skarga lub wniosek zostaną rozpatrzone bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Jeżeli sprawa nie zostanie załatwiona w terminie, składający skargę lub wniosek zostanie poinformowany o przyczynie opóźnienia oraz nowym terminie załatwienia sprawy.