Facebook PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

RODO

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Mgr Anna Myrna

iodo@ansleszno.pl

tel. 65 529 60 55

 

 Klauzula informacyjna dla czytelników:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

  • administratorem danych osobowych jest Akademia Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, ul. Mickiewicza 5, 64-100 Leszno, zwana dalej ANS w Lesznie,
  • w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iodo@ansleszno.pl lub korespondencyjnie na adres administratora danych.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania ze zbiorów biblioteki – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i umowy łączącej Panią/Pana z administratorem w sprawie korzystania z Biblioteki Uczelnianej
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z przepisami prawa i niezbędny do wykonywania praw i obowiązków wynikających ze świadczonych na Państwa rzecz usług,
  • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa,
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może ograniczyć zakres świadczonych przez bibliotekę usług.

Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych czytelników znajdują się w Regulamin korzystania ze zbiorów i usług