Facebook PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Nauka

Ministerstwo Edukacji i  Nauki  - https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka

Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego – http://www.rgnisw.nauka.gov.pl/

LISTA CZASOPISM PUNKTOWANYCH - https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nowy-rozszerzony-wykaz-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych

wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów, jakie można otrzymać za publikację artykułu naukowego w danym tytule. Lista czasopism punktowanych jest publikowana od 2004 r. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Może ona służyć do oceny instytucji naukowych i pracowników naukowych.

Wykaz instytucji systemu szkolnictwa wyższego w Polsce - https://radon.nauka.gov.pl/dane/instytucje-systemu-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki

Strony internetowe instytucji naukowych w Polsce

Centrum Nauki Kopernik – http://www.kopernik.org.pl

Strona główna instytucji, której celem jest rozwijanie nauki, współpraca z naukowcami i nauczycielami, a także propagowanie osiągnięć naukowych. Swoją siedzibę ma w Warszawie i jest otwarte dla publiczności od 2010 roku.

EURAXESS Poland – https://www.euraxess.pl

Regionalne Centrum Informacji dla Naukowców EURAXESS dla województw wielkopolskiego i lubuskiego. Strona prowadzona przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych w Poznaniu, którego celem jest pomoc polskim naukowcom wyjeżdżającym z kraju, jak i obcokrajowcom przyjeżdżającym do Polski. Na stronie znajdują się informacje o możliwościach uzyskania stypendium i podjęcia pracy badawczej za granicą.

Nauka Polska (OPI) – https://nauka-polska.pl

Portal poświęcony w całości nauce polskiej. Zawiera głównie informacje o bazach danych prowadzonych i udostępnianych przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy; są to: Badania, Ludzie nauki, Instytucje, Targi, wystawy i konferencje.

Nauka w Polsce – http://naukawpolsce.pap.pl

Serwis redagowany przez dziennikarzy PAP odnotowuje na bieżąco osiągnięcia polskich naukowców.

Polska Akademia Nauk (PAN) – https://pan.pl

Oficjalna strona państwowej instytucji naukowej, realizującej działania służące rozwojowi, promocji, integracji i upowszechnianiu nauki oraz przyczyniającej się do rozwoju edukacji i wzbogacania kultury narodowej.

Polska Akademia Umiejętności (PAU) – http://www.pau.krakow.pl/index.php/pl

Oficjalna strona instytucji naukowej, mającej status stowarzyszenia; korporacja uczonych skupiająca elitę kadry naukowej z siedzibą w Krakowie.

POL-on – https://polon.nauka.gov.pl

To najbardziej obszerne repozytorium danych o polskiej nauce i szkolnictwie wyższym. Wyodrębniono w nim blisko 40 modułów, m.in. rejestr uczelni niepublicznych, jednostki naukowe, kierunki studiów, pracownicy naukowi, studenci, absolwenci, doktoranci. Jest największym z punktu widzenia zakresu zbieranych danych działającym systemem publicznym.

Bazy darmowe

 Atlas Zasobów Otwartej Nauki-https://zasobynauki.pl/

portal realizowany przez Politechnikę Wrocławską (lidera) wraz z partnerami: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu oraz Instytutem Badań Systemowych PAN w Warszawie. Portal udostępnia bezpłatnie  zasoby mająceh duże znaczenie dla obszaru nauki i gospodarki, w tym o charakterze publikacyjnym, multimedialnym oraz w postaci zbiorów i baz danych. Wśród nich wymienić można publikacje, skrypty, wykłady, modele 3D, nagrania audio, wideo, zdjęcia, pliki wejściowe i wyjściowe różnych programów komputerowych, bazy danych gromadzące dane z różnych dziedzin, maszyn, systemów, korpusy językowe i wiele innych.

Biblioteka Nauki - https://bibliotekanauki.pl/

Biblioteka Nauki udostępnia w sposób otwarty pełne teksty artykułów publikowanych w polskich czasopismach naukowych i pełne teksty wybranych książek naukowych wraz z ich metadanymi. Platforma umożliwia przeszukiwanie zasobów pełnotekstowych pochodzących z pięciu baz dziedzinowych: AGRO (czasopisma z zakresu nauk rolniczych oraz ścisłych i przyrodniczych), BazTech (czasopisma z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych), CEJSH (czasopisma z zakresu nauk społecznych i humanistycznych), DML-PL (czasopisma z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych), PSJD (czasopisma z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych oraz obszaru nauk medycznych i o zdrowiu). Na platformie znajdują się także pełne teksty książek naukowych gromadzonych wcześniej w serwisie Otwórz Książkę oraz inne książki udostępnione przez współpracujących z Biblioteką Nauki wydawców.

Centrum Otwarta Nauka (CEON) – https://otwartanauka.pl

W skład portalu wchodzą: Repozytorium, które zawiera publikacje polskich naukowców w otwartym dostępie (artykuły, książki i materiały konferencyjne); agregator repozytoriów umożliwia jednoczesne wyszukiwanie w zasobach 16 repozytoriów instytucjonalnych, np. Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (AMUR), Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego; Biblioteka Nauki – umożliwia przeszukanie baz bibliograficznych rejestrujących zawartość polskich czasopism naukowych: Baz-Tech, Baz-Ekon, Baz-Hum, PSJD; Polskie czasopisma naukowe – otwarte, pełne teksty polskich czasopism naukowych; Otwarta nauka – obszerne informacje o ruchu otwartej nauki w Polsce i na świecie – publikacje, ekspertyzy prawne, poradniki, oprogramowanie.

Index Copernicus International (ICI) – https://journals.indexcopernicus.com

Jest systemem oceniającym czasopisma. Składa się z następujących kategorii: ICI World of Journals – informacje na temat redakcji, obszaru działalności, wydawcy jak również indeksacji w bazie ICI Journals Master List i punktacji MNiSW (jeśli dotyczy); ICI Journal Master List – czasopisma znajdujące się w bazie pozytywnie przeszły wieloparametryczny proces oceny oraz dostarczyły do ICI wydania oryginalne celem weryfikacji danych złożonych w ankiecie oceny; ICI World of Papers – baza artykułów.

Master Journal List (lista filadelfijska) – https://mjl.clarivate.com

Wykaz czasopism indeksowanych w bazach danych Institute for Scientific Information w Filadelfii. Czasopisma na liście filadelfijskiej są w założeniu najlepszymi z branży, a publikacja w nich ma mieć większą wagę niż w mniej znanych czasopismach.

Most Wiedzy - https://mostwiedzy.pl/pl/

portal tworzony przez Politechnikę Gdańską, dla naukowców, biznesu oraz osób poszukujacych informacji o badaniach naukowych, konferencjach, wynalazkach. Umozliwia bezpłatny dostęp do publikacji i czasopism naukowych. 

Nauka (Wikipedia) – https://pl.wikipedia.org/wiki/Nauka

Hasło nauka na stronie Wikipedii. Tam też odniesienia bibliograficzne.

Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych – https://rcin.org.pl/dlibra

Portal udostępnia zdigitalizowane materiały archiwalne, publikacje naukowe, dokumentację badań oraz piśmiennicze dziedzictwo kulturowe, które zostały wyselekcjonowane ze zbiorów 16 polskich instytutów naukowych oraz ich bibliotek.

Repozytorium Otwartych Danych - https://repod.icm.edu.pl

oferuje możliwość bezpłatnego deponowania, a następnie otwartego udostępniania wszelkiego typu danych badawczych wytworzonych, zebranych lub opisanych na potrzeby prowadzonej działalności naukowej.

Scimago Journal & Country Rank – https://www.scimagojr.com/index.php

Ogólnodostępny portal zawierający ranking czasopism naukowych i analizy stanu nauki w różnych krajach wg różnych wskaźników (ilościowych i jakościowych), opracowany na podstawie informacji zawartych w bazie SCOPUS.

SYMPOnet (PW) – https://www.bu.uni.wroc.pl/e-zrodla/bazy-danych-uklad-alfabetyczny/symponet

Baza zawiera informacje o materiałach konferencyjnych, przedkonferencyjnych i pokonferencyjnych znajdujących się w polskich bibliotekach. Rejestruje materiały z konferencji, zjazdów, kongresów, sympozjów i innych spotkań naukowych krajowych i zagranicznych, które odbyły się po 1980 roku. W nielicznych przypadkach występują opisy z lat wcześniejszych. Bazą tą administruje Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej. Aktualizowana jest na bieżąco.

 

Forum Naukowo-Akademickie - FNA - http://fna.edu.pl

forum dedykowane pracownikom naukowym, nauczycielom akademickim oraz pracownikom administracyjnym uczelni. Forum to jest miejscem, gdzie można dzielić się swoimi doświadczeniami, wymieniać się informacjami i poglądami na temat najważniejszych kwestii związanych z nauką i edukacją. Zarówno rejestracja jak i uczestnictwo w forum są całkowicie bezpłatne.

 

Wybrane czasopisma elektroniczne mówiące ogólnie o sprawach nauki

 Academia : magazyn Polskiej Akademii Nauk – http://journals.pan.pl/dlibra/journal/127296

Advances in Science and Technology : research journal = Postępy Nauki i Techniki – http://www.astrj.com/

Alma Mater – https://almamater.uj.edu.pl/

wydawane przez Uniwersytet Jagielloński

Analecta : studia i materiały z dziejów nauki – http://www.analecta.pl/analecta/

wydawane przez Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN

Annual Report – http://informacje.pan.pl/index.php/czasopisma/annual-report

wydawane przez PAN

Filozofia Nauki – https://www.fn.uw.edu.pl/index.php/fn

wydawane przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

Forum Akademickie – https://forumakademickie.pl/

wydawane przez Akademicką Oficynę Wydawniczą

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki – http://www.ejournals.eu/KHNT/

wydawany przez Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN

Nauka – http://www.nauka-pan.pl/index.php/nauka

wydawana przez PAN

Nauka i Szkolnictwo Wyższe – https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw

wydawana przez Centrum Studiów nad Polityką Publiczną UAM oraz Katedrę UNESCO Badań Instytucjonalnych i Polityki Szkolnictwa Wyższego

Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój – https://naukapolska.locloud.pl/

wydawana przez Kasy im. Józefa Mianowskiego – Fundację Popierania Nauki

No Limits – https://us.edu.pl/nauka-i-badania/popularyzacja-nauki/no-limits/

wydawany przez Uniwersytet Śląski w Katowicach

Ogrody Nauk i Sztuk – https://ogrodynauk.pl/index.php/onis

wydawane przez Fundację Pro Scientia Publica

PAUza Akademicka – http://pauza.krakow.pl/

wydawana przez PAU

Poznańskie Studia z Filozofii Nauki – http://poznstud.amu.edu.pl

wydawane przez Instytut Psychologii UAM

Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego – http://czasopisma.mazowiecka.edu.pl/index.php/rtnp (numery bieżące); http://www.tnp.org.pl/archiwalne_rocznik_tnp.html (numery archiwalne)

Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego – http://mazowsze.hist.pl/35/Rocznik_Towarzystwa_Naukowego_Warszawskiego/

Scientia et Fideshttps://wydawnictwo.umk.pl/pl/magazines/series/2842/scientia-et-fides-1-1-2013

wydawane przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Sprawy Nauki. Miesięcznik Publicystyczno-Informacyjnyhttp://www.sprawynauki.edu.pl/

wydawane przez Wydawnictwo Alema

StRuNa. Biuletyn Młodych Naukowcówhttp://www.struna.edu.pl/biuletyn-mlodych-naukowcow.html

wydawany przez Fundację „Fundusz Pomocy Studentom”

Świat Naukihttps://www.swiatnauki.pl/

wydawany przez Prószyński Media sp. z o.o.

Theoria et Historia Scientiarumhttps://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/THS

wydawana przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wiedza i Życiehttps://www.wiz.pl/

wydawana przez Prószyński Media sp. z o.o.

Zagadnienia Naukoznawstwahttp://journals.pan.pl/zn

wydawane przez Komitet Naukoznawstwa PAN

Biblioteka Uczelniana prenumeruje następujące czasopisma w formie papierowej, mówiące ogólnie o sprawach nauki:

·        Forum Akademickie : ogólnopolski miesięcznik informacyjno-publicystyczny / [red. Andrzej Świć]. - Lublin : Akademicka Oficyna Wydawnicza, 2000--.

·        Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology / Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Nauki ; [red. Stefan Zamecki]. - Warszawa : Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Nauki, 2001--.

·        Wiedza i Życie / [red. Irena Szymczak]. - Warszawa : "Agora", 2002--.

·        Zagadnienia Informacji Naukowej / [red. Bożenna Bojar]. - Warszawa : Wydaw. SBP, 2003--.