Facebook PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Administracja

Bazy licencjonowane dostępne w BU

Academic Search Ultimate ( EBESCO) - http://search.ebscohost.com

zbiór recenzowanych naukowo, pełnotekstowych czasopism, w tym wielu indeksowanych w wiodących indeksach cytowań. Połączenie czasopism akademickich, magazynów, periodyków, raportów, książek i nagrań wideo zaspokaja potrzeby naukowców praktycznie w każdej dziedzinie, począwszy od astronomii, antropologii, biomedycyny, inżynierii, zdrowia, prawa i alfabetyzacji, a skończywszy na matematyce, farmakologii, analizie rzeczywistości z perspektywy feministycznej, zoologii i wielu innych.

Business Source Ultimate (EBSCO) - http://search.ebscohost.com

Najobszerniejsza pełnotekstowa baza z zakresu nauk ekonomicznych i biznesu oferuje bogactwo recenzowanych naukowo, pełnotekstowych czasopism i innych zasobów zawierających informacje historyczne oraz dotyczące aktualnych trendów w biznesie

IBUK Libra - https://libra.ibuk.pl

Czytelnia on-line podręczników akademickich i książek naukowych w języku polskim, opublikowanych przez czołowych polskich wydawców – m.in. PWN, PZWL, WNT. Dostęp do publikacji możliwy jest  z sieci uczelnianej oraz spoza sieci uczelnianej ze strony libra.ibuk.pl. Unikalny kod PIN do zdalnego logowania można otrzymać w Bibliotece.

LEX Akademia Optimum - Serwis Informacji Prawnej -https://borg.wolterskluwer.pl/

Codziennie aktualizowany system informacji prawnej. LEX Akademia Optimum obejmuje: bazę aktów prawnych, w tym: Dzienniki Ustaw, Monitory Polskie, dzienniki resortowe, dzienniki wojewódzkie, akty korporacyjne – szkolnictwo wyższe, projekty ustaw, Dzienniki UE, orzecznictwo sądów polskich i UE, orzecznictwo administracji, pisma urzędowe; pomniki prawa; glosy; omówienie orzeczeń (prawo europejskie); linie orzecznicze – analiza orzecznictwa, baza autorskich opracowań; komentarze do Prawa Publicznego, Cywilnego, Prawa Pracy; monografie do Prawa Publicznego, Pracy, Cywilnego, Karnego; kadry; księgowość; Navigator Postępowanie Administracyjne; Aktówka – narzędzie do gromadzenia i porządkowania dokumentów, tworzenia notatek, wydruku wybranych dokumentów, wysyłania dokumentów na wybrany adres e-mail. System jest dostępny bez logowania tylko z komputerów, które są podłączone do sieci PWSZ (kablowo, przez Wi-Fi oraz po VPN i przez serwer Proxy).

 Wirtualna Biblioteka Nauki - https://wbn.icm.edu.pl

Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN) to program zakupu i udostępniania światowych zasobów wiedzy w postaci elektronicznych czasopism, książek i baz danych dla polskich instytucji akademickich i naukowych. Program jest dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki i realizowany w większości przez ICM. W ramach WBN kupowany jest dostęp do zasobów na serwerach wydawców w ramach corocznie odnawianych licencji, ale duża część zasobów jest na bieżąco archiwizowana na serwerze Infona w ICM, który zapewnia możliwość bezterminowego korzystania z archiwów w przypadku czasowej lub trwałej utraty dostępu do serwerów wydawców, w szczególności w przypadku niekontynuowania licencji.

 

Bazy darmowe

Biblioteka Nauki - https://bibliotekanauki.pl/

Biblioteka Nauki udostępnia w sposób otwarty pełne teksty artykułów publikowanych w polskich czasopismach naukowych i pełne teksty wybranych książek naukowych wraz z ich metadanymi. Platforma umożliwia przeszukiwanie zasobów pełnotekstowych pochodzących z pięciu baz dziedzinowych: AGRO (czasopisma z zakresu nauk rolniczych oraz ścisłych i przyrodniczych), BazTech (czasopisma z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych), CEJSH (czasopisma z zakresu nauk społecznych i humanistycznych), DML-PL (czasopisma z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych), PSJD (czasopisma z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych oraz obszaru nauk medycznych i o zdrowiu). Na platformie znajdują się także pełne teksty książek naukowych gromadzonych wcześniej w serwisie Otwórz Książkę oraz inne książki udostępnione przez współpracujących z Biblioteką Nauki wydawców.

Encyklopedia Administracji Publicznej - http://encyklopediaap.uw.edu.pl/

INFOR Sektor Publiczny - https://samorzad.infor.pl

Portal Wydawnictwa Infor zawierający informacje, porady i narzędzia dla pracowników administracji publicznej i samorządu terytorialnego. W serwisie prezentowane jest prawo administracyjne, finanse publiczne…

Portal GOV.PL -https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/portal-gov-pl

Portal gov.pl jest głównym serwisem polskiego rządu, tworzonym przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z całą administracją publiczną. Zawiera materiały informacyjne, prasowe oraz multimedia, a docelowo będzie pełnił również funkcję katalogu wszystkich usług, informacji i podmiotów administracji publicznej.

Portal Samorządowy - https://www.portalsamorzadowy.pl

Portal dla radnych, pracowników i organów administracji samorządowej. Zawiera aktualne informacje, wiadomości z regionów, forum i wywiady z samorządowcami.

Prawo Dla Samorządu - https://prawodlasamorzadu.pl

Portal dla osób pełniących kierownicze funkcje w jednostkach samorządu terytorialnego wszystkich szczebli oraz w innych podmiotach komunalnych.Głównym celem portalu jest dzielenie się praktyczną wiedzą i doświadczeniem oraz  dostarczanie Czytelnikom najnowszych informacji o zmieniającym się prawie samorządowym w przystępnej i komunikatywnej formie. W portalu publikowane są także informacje o najnowszym orzecznictwie sądów administracyjnych, sądów powszechnych oraz organów nadzoru, które w istotny sposób wpływa na codzienne funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce.

Serwis Samorządowy PAP - https://samorzad.pap.pl

Portal informacyjny dla samorządowców wszystkich szczebli: szefowów miast, gmin, powiatów i województw, sekretarzy, skarbników oraz innych urzędników. Wśród Czytelników są także dziennikarze, pracownicy oświaty, urzędów centralnych, eksperci i mieszkańcy zainteresowani funkcjonowaniem samorządów.

Związek Powiatów Polski - https://www.zpp.pl/

Portal jednostek samorządu terytorialnego. Związek Powiatów Polskich jest ogólnopolskim stowarzyszeniem zrzeszającym powiaty i miasta na prawach powiatu, którego celem jest wspieranie idei samorządu terytorialnego, integrowanie i obrona wspólnych interesów powiatów, kształtowanie wspólnej polityki, wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju i promocji powiatów, wymiana doświadczeń oraz upowszechnianie modelowych rozwiązań w zakresie rozwoju i zarządzania w powiatach.

Czasopisma naukowe

Wybrane czasopisma elektroniczne z zakresu administracji

 

Kontrola Państwowahttps://www.nik.gov.pl/kontrola-panstwowa/archiwum.html

Dwumiesięcznik to jedyne czasopismo naukowe w Polsce poświęcone problematyce kontrolnej. Ukazuje się od 1956 r. Jego wydawcą jest Najwyższa Izba Kontroli.

Roczniki Administracji i Prawa - https://rocznikiadministracjiiprawa.publisherspanel.com/resources/html/archives

Recenzowane czasopismo naukowe wydawane przez Wyższą Szkołę  Humanitas w  Sosnowcu.  Publikowane są artykuły naukowe, dotyczące najnowszych osiągnięć naukowych w dziedzinie nauk prawnych i nauki administracji, z podkreśleniem znaczenia omawianych zagadnień dla rozwoju nauki lub praktyki. Publikowane są również sprawozdania z konferencji naukowych poświęconych problematyce nauk prawnych oraz recenzje monografii i innych prac naukowych, jak również informacje z działalności komitetów i towarzystw naukowych.

Rocznik Administracji Publicznejhttp://www.ejournals.eu/RAP

Recenzowane interdyscyplinarne czasopismo naukowe tworzone przez pracowników Instytutu Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Rocznik Samorządowy - https://roczniksamorzadowy.jimdofree.com/numery-czasopisma/2012-tom-1/

Od 2017 r. wydawaniem Rocznika zajmuje się Fundacja Inicjatyw Akademickich. Tematyka czasopisma dotyczy administracji, ekonomii, politologii i prawa, wraz z subdyscyplinami takimi jak historia administracji, historia doktryn politycznych i prawnych czy historia prawa.

Studia Administracyjne -  https://wnus.edu.pl/sa/pl/issues
Rocznik to akademickie czasopismo o otwartym dostępie wydawane przez Uniwersytet Szczeciński.. Na jego łamach ukazują się artykuły z obszaru nauk społecznych i dziedziny nauk prawnych, z zakresu dyscypliny naukowej: nauka o administracji.

Trzeci Sektor - https://kwartalnik3sektor.pl/pl/

Kwartalnik „Trzeci Sektor” to interdyscyplinarne czasopismo naukowe, którego celem jest prezentowanie najnowszej wiedzy na temat kondycji i perspektyw rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i na świecie. Wydawcami „Kwartalnika Trzeci Sektor” są: Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Równolegle z pełną wersją kwartalnika wydawany jest biuletyn elektroniczny „Trzeci Sektor na Skróty” prezentujący krótkie omówienia wybranych tekstów publikowanych w bieżącym wydaniu czasopisma. 

Zeszyty   Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii I Innowacji W Lublinie. Seria: Administracjahttp://www.wydawnictwo.wsei.eu/index.php/znadmin/issue/archive

Czasopismo poświęcone jest szeroko rozumianej tematyce prawnej, administracyjnej oraz różnym aspektom bezpieczeństwa wewnętrznego.